Privacyverklaring voor sollicitanten

1. Introductie

IJsvogel Retail B.V. en Pets Place Boerenbond Retail B.V. (hierna gezamenlijk te noemen: IJsvogel Retail of wij) vinden het erg belangrijk dat we zorgvuldig met jouw gegevens omgaan die we van je hebben ontvangen in het kader van onze sollicitatieprocedure.

De gegevens die wij van je ontvangen worden door ons opgenomen in een beveiligde database. Wij delen alleen jouw persoonsgegevens met derde partijen wanneer deze partijen betrokken zijn bij de werving van nieuw talent voor onze organisatie en zullen ook alleen voor dit doeleinde gebruikt worden. 

2. Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

IJsvogel Retail is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van onze sollicitatieprocedure. Onze HR afdeling verzamelt jouw persoonsgegevens vanwege hun centrale rol en hebben de verantwoordelijkheid om de verwerking binnen de organisatie uit te voeren. 

Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdens onze sollicitatieprocedure kun je altijd contact opnemen met HR via het e-mailadres hrhoofdkantoor@ijsvogelretail.nl of bellen met 0318 – 759 200 (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur). 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

IJsvogel Retail verwerkt persoonsgegevens die jij ons verstrekt in het kader van sollicitaties. Dit zijn de volgende sollicitatiegegevens: 

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); 
 • Geslacht; 
 • Geboortedatum;
 • Communicatie gegevens (e-mailadres en telefoonnummer); 
 • Loopbaan- en opleidingsgegevens; 
 • Overige persoonsgegevens die zijn vermeld op het cv (bijvoorbeeld een foto) of worden verstrekt in correspondentie met HR. 

Ook verwerken wij screeninggegevens (openbaar toegankelijke informatie) over jou, zoals bijvoorbeeld staat vermeld op jouw sociale mediaprofielen. 

4. Voor welke doeleinden verwerken we jouw gegevens? 

4.1 Wervingsdoeleinden 

Wanneer je via de website https://werkenbij.ijsvogelretail.nl/ solliciteert op een vacature of inschrijft voor notificaties, of contact opneemt met onze HR afdeling, zullen we jouw verstrekte persoonsgegevens in onze personeelsinformatiesysteem opnemen. Ook zal onze HR afdeling gegevens op jouw sociale mediaprofielen onderzoeken als onderdeel van het werving en selectiebeleid van IJsvogel Retail. 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om te kunnen beoordelen of jij geschikt bent voor de functie waarvoor je hebt gesolliciteerd.  

4.2 Communicatiedoeleinden 

Wij gebruiken jouw e-mailadres, telefoonnummer en/of adres om jou te laten weten of je wel of niet bent geselecteerd voor een volledige sollicitatieronde. Dit kunnen wij mondeling, maar ook schriftelijk toelichten. 

Als je wordt aangenomen en als werknemer bij IJsvogel Retail in dienst treedt, dan bewaren we jouw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum en communicatiegegevens in onze werknemer database. In ons interne privacybeleid staat welke maatregelen wij binnen onze organisatie nemen om persoonsgegevens van werknemers te beschermen. 

5. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens

Indien je niet wordt aangenomen bewaren wij jouw sollicitatiegegevens tot uiterlijk 4 weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Indien jij daarvoor toestemming hebt gegeven bewaren we jouw gegevens maximaal één jaar, bijvoorbeeld om contact met je op te nemen over een mogelijk geschikte functie binnen onze organisatie. 

Indien je wel wordt aangenomen bewaren wij jouw NAW-gegevens en afspraken over salaris en arbeidsvoorwaarden voor een periode van 7 jaar na einde dienstverband op grond van de Wet Rijksbelastingen. 

6. Rechtsgronden voor de verwerking 

Het verwerken, verzamelen en bewaren van persoonsgegevens is alleen toegestaan als daar een wettelijke grondslag voor is. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het beheer en controle van de sollicitatieprocedure. De grondslag voor verwerkingen in het kader van onze sollicitatieprocedure is ons gerechtvaardigd belang om een sollicitatieproces uit te kunnen voeren.

Indien wij besluiten jou in dienst te nemen en er een arbeidsovereenkomst dient te worden opgemaakt, dan verwerken wij jou gegevens met als doel het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst. 

7. Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens 

Wij zullen je vooraf informeren over gevallen waarin je verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die wij moeten verwerken op grond van: 

 • een wettelijke of contractuele verplichting en/of; 
 • omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten. 

In deze gevallen zullen wij jou informeren over de gevolgen die verbonden zijn aan een eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken. 

IJsvogel Retail maakt in de vacaturetekst duidelijk welke (persoons)gegevens minimaal benodigd zijn om te kunnen beoordelen of je toegelaten wordt tot de sollicitatieprocedure. Wanneer je deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kunnen wij besluiten jou niet tot de procedure toe te laten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt. 

8. Jouw rechten 

Op grond van de Europese en nationale privacywetgeving komen je diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe: 

 • het recht op inzage en een kopie; 
 • het recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens ; 
 • het recht op beperking van de persoonsgegevensverwerking; 
 • het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw persoonsgegevens; 
 • het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij; 
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. 

Je kunt gebruik maken van de bovenstaande rechten door een bezwaar of verzoek in te dienen per e-mail: hrhoofdkantoor@ijsvogelretail.nl of per post: IJsvogel Retail B.V., Postbus 4012, 6710 AE Ede. 

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet in alle gevallen gehoor hoeven te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. 

Wij zullen jouw bezwaar of verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, binnen vier weken behandelen. Daarbij zal worden aangeven of, en hoe aan jouw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan de organisatie de reactietermijn verlengen. IJsvogel Retail zal in dat geval binnen 4 weken aan je kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 1 februari 2023. 

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen via hrhoofdkantoor@ijsvogelretail.nl of bellen met 0318 – 759 200 (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur).